082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Към страницата „Втори специалности“

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Втори специалности по направление Икономика
• Оперативно счетоводство
• Икономика и мениджмънт
• Търговия на едро и дребно
• Индустрия
• Земеделско стопанство
• Маркетингови проучвания
• Брокер на недвижими имоти

Професионална квалификационна характеристика на професията оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● организационната и управленската структура на предприятието;
● нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
● видовете счетоводни документи и да познава правилата за обработване, сортиране и съхранение на документацията;
● процеса на документооборота;
● счетоводната терминология, счетоводните операции, механизмите и технологията на тяхното осъществяване;
● информационните технологии и програмните продукти, използвани в счетоводството;
● правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект;
● основни характеристики на пазара на труда, заетостта и безработицата, качеството на труда, работната заплата;
● икономическата същност на разходите и себестойността на индустриалното производство;
● технологията и практиката на банковото и бюджетното счетоводство;
● взаимоотношенията на стопанските организации и фирми с банките и с други кредитни организации;
● основите на финансовата статистика, финансите и паричната политика на фирмата, борсовите операции и операциите, свързани с валутния, митническия, финансовия и данъчния контрол;
● видовете трудови правоотношения и да познава трудовоправното законодателство, социалното и здравното осигуряване;
● правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
● правилата и особеностите за създаване на професионални контакти и осъществяване на делова кореспонденция;
● осъществява комуникация на чужд език и да разчита първични счетоводни документи.

ДА МОЖЕ ДА
● организира и осъществява счетоводната политика на фирмата;
● организира и провежда дейността си в съответствие със съвременните изисквания за счетоводството и да прилага нормативната уредба;
● набавя и използва различните видове счетоводна информация;
● разчита счетоводните документи, правилно да ги обработва, сортира и съхранява;
● попълва унифицирани бланки документи;
● изготвя протоколи, сведения и доклади;
● съставя финансово-счетоводни справки;
● прилага международните стандарти за финансово отчитане и финансов одит;
● ползва успешно приложни програмни продукти, информационни системи и технологии в счетоводната дейност;
● прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа;
● спазва трудовата и финансовата дисциплина;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената си работа.

Професионална квалификационна характеристика на професията икономист, специалност Икономика и мениджмънт

След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
● използва личните предпазни средства;
● знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● знае общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● прилага типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● разпознава рисковите ситуации и да прилага адекватни поведенчески модели в работата си;
● прилага общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език.
След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● планира и организира дейността на предприятието, функционални връзки и взаимоотношения;
● познава организационно-управленската структура на предприятието;
● познава същността, целите, задачите, функциите и принципите на управлението;
● познава правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект; прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа;
● познава основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводните документи.
След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● познава основните понятия в предприемачеството като специфичен икономически феномен, както и на специфичната роля и място на малките и средните предприятия в съвременните икономики;
● има познания за набиране на информация, проучване и анализ на обкръжаващата пазарна фирмена среда;

● познава търговско правните институти и да ги прилага практически при решаване на възникнали казуси;
● прилага данъчната и финансовата политика на фирмата;
● работи с вътрешни и външни нормативни документи;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената си работа;
● оказва въздействие върху своето поведение и поведението на тези, с които взаимодейства;
● анализира условията за работа, изследва факторите на външната и вътрешната среда и съобразно с тях извършва необходимата дейност;
● консултира и общува с клиенти, като използва комуникационни средства;
● решава конкретни проблеми в малки и средни предприятия;
● анализира икономическия потенциал на предприятието;
● може да взема икономически решения от стопанското управление (вкл. маркетинговата дейност), като отчита влиянието на случайните фактори (в условията на риск), които непрекъснато съпътстват всяка икономическа дейност;
● познава системите за управление на качеството и стандартизацията.

Професионална квалификационна характеристика на професията търговски представител, специалност Търговия на едро и дребно

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● правилата за здравословни и безопасни условия на работа;
● основните понятия в пазарното стопанство;
● икономическите явления и процеси;
● същността, целите, задачите, функциите и принципите на управлението;
● методите, елементите и организационната структура на управлението;
● общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● информационните технологии и програмни продукти;
● основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводни документи;
● правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужване и правилата на деловата кореспонденция;
● основни понятия, свързани с организацията и техниката на търговските дейности;
● видовете търговски дейности, процесите и технологията, свързани с тях;
● характеристика на борсата и видове борси;
● организационните особености на видовете търговски дейност;
● видовете търговско представителство;
● същността, значението, функциите и ролята на търговията в пазарната икономика;
● същността, функциите, предмета и целите на рекламата;
● основните методи за извършване на пазарни проучвания;
● способите за търсене на различни видове информация;
● класификацията на стоките и основните методи на съхранението им;
● етичните норми в търговската дейност;
● техниките и методите за изготвяне и представяне на ефективни търговски презентации;
● основните понятия в областта на дизайна, цветознанието, пространственото оформление и организацията на пространството в търговските обекти за хранителни и нехранителни стоки;
● основите на промишления дизайн и неговото значение за организацията на пространството в търговските обекти и в технологичното обзавеждане;
● психологията на потребителското поведение;
● основните функции на електронния офис;
● представянето на бизнеса в интернет;
● необходимостта от търгуването в интернет;
● същността на електронните пари и видовете разплащания по електронен път.

ДА МОЖЕ ДА
● прилага принципите на пазарното стопанство;
● борави с нормативната уредба на страната;
● спазва трудовата и финансовата дисциплина;
● прилага новите информационни технологии и системи;
● анализира организацията и техниката на търговските дейности;
● съставя документи според съответната нормативна уредба;
● съставя план за провеждане на маркетингово пазарно проучване;
● намира публикувана информация и чрез използване на текущи бази от данни;
● анализира влиянието на обкръжаващата среда;
● анализира собствените си възможности;
● анализира и прогнозира търсенето;
● организира професионално и компетентно вътрешното обзавеждане и пространството в обектите за търговска дейност;
● работи в интернет и с електронна поща;
● извършва плащания в интернет чрез ePay.bg системата;
● подготвя убедителни професионални търговски презентации;
● води преговори;
● подготвя оферти;
● оказва влияние върху клиенти;
● извършва успешни продажби.

Професионална квалификационна характеристика на професията икономист, специалност Индустрия

След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
● използва личните предпазни средства;
● знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● знае общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● разпознава рисковите ситуации и да прилага адекватни поведенчески модели в работата си;
● прилага общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език;
● познава основните понятия в пазарното стопанство и икономическите явления и процеси.
След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● планира и организира дейността на предприятието, функционални връзки и взаимоотношения;
● познава организационно-управленската структура на предприятието;
● познава същността, целите, задачите, функциите и принципите на управлението;
● методите, елементите и организационната структура на управлението;
● познава правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект; прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа;
● познава основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводните документи;
● организира и ползва елементи на съвременна система за сигурност на фирма (организация).
След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● планира фирмените инвестиции;
● познава организацията на производствения процес в индустриалното производство;
● избира и прилага подходящи маркетингови стратегии на фирмата;
● познава екологичните норми;
● познава елементите и принципите на организацията; видовете и типовете производства; производствения цикъл;
● консултира клиенти и общува с тях;
● разработва бизнес план;
● разбира същността на логистиката и нейните взаимовръзки с останалите функционални области на фирменото управление;
● интерпретира теоретичните си знания при решаване на конкретни практически проблеми, свързани с финансовото управление на фирмата.

Професионална квалификационна характеристика на професията икономист, специалност Земеделско стопанство

След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
● използва личните предпазни средства;
● знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● знае общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● разпознава рисковите ситуации и да прилага адекватни поведенчески модели в работата си;
● прилага общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език;
● познава основните понятия в пазарното стопанство и икономическите явления и процеси.

След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● планира и организира дейността на предприятието, функционални връзки и взаимоотношения;
● познава организационно-управленската структура на предприятието;
● познава същността, целите, задачите, функциите и принципите на управлението;
● методите, елементите и организационната структура на управлението;
● познава правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект; прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа;
● познава основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводните документи.
След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● познава общи понятия от търговското, кооперативното и трудовото право и тяхното приложение;
● познава маркетингови стратегии, видове маркетингови проучвания, маркетингова ориентация на предприятието;
● познава основни понятия в земеделското стопанство, механизация, производствени фактори;
● познава пазари за реализация на селскостопанската продукция;
● познава същността, ролята и функциите на рекламата;
● познава аграрната политика на ЕС;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената работа;
● синтезира и анализира получената информация и взема управленски решения в рамките на своята компетентност;
● познава екологичните норми в земеделската дейност;
● осъществява комуникация и ползва комуникационни средства.

Професионална квалификационна характеристика на професията сътрудник в маркетинговите дейности,
специалност Маркетингови проучвания

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● правилата за здравословни и безопасни условия на работа;
● основните понятия в пазарното стопанство;
● икономическите явления и процеси;
● планира и организира дейността на предприятието, функционалните връзки и взаимоотношения;
● познава организационно-управленската структура на предприятието;
● същността, целите, задачите, функциите и принципите на управлението;
● методите, елементите и организационната структура на управлението;
● общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● информационните технологии и програмни продукти, използвани в предприятието;
● основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводни документи;
● правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужване и правилата на деловата кореспонденция;
● основни понятия, свързани с организацията и техниката на търговските дейности;
● видовете търговски дейности, процесите и технологията, свързани с тях;
● характеристиките на техниката, необходима за осъществяване на търговските дейности и организационните особености на видовете търговски дейности;
● организацията и техниката в транспортната дейност;
● техниката, необходима в складовата дейност;
● организацията и техниката, свързани с дейностите по опаковане, маркиране и уедряване на товарите;
● организацията и техниката в търговията на дребно;
● техниката, свързана с доставките, сервизното и продажбеното обслужване и услуги на клиентите;
● организацията на процеса с освобождаване от опаковките и съвременните тенденции за оптимизиране на разходите;
● плана за провеждане на маркетинговото проучване;
● основните методи за извършване на пазарни проучвания;
● способите за търсене на различни видове информация;
● общите принципи за съставяне на въпросника и видовете анкети;
● спецификата на различните техники на пазарни проучвания – групови дискусии, хол-тестове и др.
● методите за анализ на данни и представяне на количествена и качествена информация;
● същността на дейността на агенциите за маркетингови проучвания и как се възлага извършването им;
● същността и ролята на международния маркетинг;
● понятията и основните методи и техники, приложими при международната маркетингова ориентация на предприятието;
● същността и ролята на маркетинговите комуникации;
● елементите на комуникационната система;
● формите и начините на приложение на маркетинговите комуникации;
● същността, ролята и функциите на рекламата;
● понятията и основните методи и техники, приложими при рекламната политика;
● характерните особености при анализа на обкръжаващата среда от гл.т. на рекламата;
● нормативната уредба и ограниченията в областта на рекламата;
● специфичните особености на пазара при потребителски стоки и и услуги.

ДА МОЖЕ ДА
● прилага принципите на пазарното стопанство в управлението на фирмата;
● избира и прилага подходящи маркетингови стратегии за фирмата;
● борави с нормативната уредба на страната;
● спазва трудовата и финансовата дисциплина;
● прилага новите информационни технологии и системи;
● анализира организацията и техниката на търговските дейности;
● определя видовете техника при отделните видове дейности;
● съчетава показателите и критериите за прилагане на вида техника;
● анализира показателите за използваемост на техниката във връзка със снижаване или оптимизиране на разходите;
● съставя план за провеждане на маркетингово пазарно проучване;
● намира публикувана информация и чрез използване на текущи бази от данни
● да провежда проучване на място;
● съставя правилно въпросник и да провежда анкета;
● провежда проучване по пощата, групови дискусии, хол-тестове и клинични проучвания;
● анализира данните от проучването, да ги обобщава и да прави оптимални изводи;
● изготвя ефективен доклад за маркетингово проучване;
● анализира влиянието на обкръжаващата среда;
● анализира собствените си възможности;
● анализира и прогнозира търсенето;
● организира оптимална продуктова политика;
● формира печеливша ценова политика;
● организира комуникационна кампания;
● прилага основните методи при разрешаване на рутинно възникващи проблеми;
● планира, организира и анализира комуникационни мероприятия и да организира комуникационна кампания;
● оценява ефективността на рекламата, връзките с обществеността, стимулирането на продажбите и личните продажби;
● анализира, планира и организира мероприятия, свързани с рекламната политика;
● формира рекламен бюджет;
● проучва състоянието и тенденциите в развитието на пазара с потребителски стоки и услуги.

Професионална квалификационна характеристикана професията брокер, специалност Недвижими имоти

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● правилата за здравословни и безопасни условия на работа;
● основните понятия в пазарното стопанство;
● икономическите явления и процеси;
● планира и организира дейността на предприятието, функционалните връзки и взаимоотношения;
● познава организационно-управленската структура на предприятието;
● същността, целите, задачите, функциите и принципите на управлението;
● методите, елементите и организационната структура на управлението;
● общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● информационните технологии и програмни продукти, използвани в предприятието;
● основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводни документи;
● правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужване и правилата на деловата кореспонденция;
● основните изисквания и особености на формирането на фирмена инвестиционна политика с оглед оценяването, организирането и осъществяването на инвестиционни решения;
● основни понятия, свързани с организацията и техниката на търговските дейности;
● видовете търговски дейности, процесите и технологията, свързани с тях;
● характеристиките на техниката, необходима за осъществяване на търговските дейности и организационните особености на видовете търговски дейности;
● основните методи за извършване на пазарни проучвания;
● способите за търсене на различни видове информация;
● видове собственост;
● начините на идентификация на собствеността;
● същността, елементите и видовете пазари на недвижими имоти;
● технико-икономическите характеристики на сградите;
● видовете стойности и оценки на недвижимите имоти;
● особеностите на еластичността на търсенето и предлагането на недвижими имоти;
● особеностите на сделките с жилищни имоти, с имоти с бизнес предназначение, със земеделски участъци и други обекти на недвижимата собственост;
● правната регламентация на търговското посредничество с недвижими имоти.

ДА МОЖЕ ДА
● прилага принципите на пазарното стопанство в управлението на фирмата;
● борави с нормативната уредба на страната;
● спазва трудовата и финансовата дисциплина;
● прилага новите информационни технологии и системи;
● анализира организацията и техниката на търговските дейности;
● взема инвестиционни решения;
● съставя документи според съответната нормативна уредба;
● съставя план за провеждане на маркетингово пазарно проучване;
● намира публикувана информация и чрез използване на текущи бази от данни
● да анализира влиянието на обкръжаващата среда;
● анализира собствените си възможности;
● анализира и прогнозира търсенето;
● търси предлага недвижими имоти;
● привлича клиенти и да води разговори;
● прилага основните методи при разрешаване на рутинно възникващи проблеми;
● оценява ефективността на рекламата, връзките с обществеността, стимулирането на продажбите и личните продажби;
● набира и работи с оферти.

Втори специалности по направление Финанси

Банково дело
Застрахователно и осигурително дело

Професионална квалификационна характеристика на професията финансист, специалност Банково дело

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● видовете техника, с която се работи в банката и правилата за работа с нея;
● здравословните и безопасните условия на труд при извършване на трудовата дейност;
● банковата терминология;
● банковите операции и механизми и технологията за тяхното осъществяване;
● процеса на документооборота в банката и видовете документи, необходими при реализиране на банковите операции;
● законосъобразността, правилността и достоверността на водената документация;
● правилата за обработване, сортиране и съхранение на информацията;
● видовете контрол в банковата система;
● същността, формите и функциите на парите;
● счетоводните операции;
● кредитирането, анализа на кредитоспособността и финансовата стабилност на кредитоискателя;
● дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото на банката, правата, задълженията и отговорностите на персонала съобразно КТ, правилници, инструкции, наредби и пр., както и здравословните и безопасните условия на труд;
● същността на финансови и банковия мениджмънт;
● правилата и изискванията на организацията на работното място и време;
● правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужване и правилата на деловата кореспонденция;
● информационните технологии и системи в банковото дело;
● осъществяване на комуникация на чужд език.

ДА МОЖЕ ДА
● прилага информационните технологии и системи и да работи с техниката в банката;
● прилага нормативната уредба при осъществяване на трудовата дейност;
● набавя, обработва и използва икономическа информация;
● разчита видовете документи, необходими при реализиране на банкови операции;
● попълва унифицирани, стандартни форми и документи;
● изготвя протоколи, сведения и доклади;
● съставя финансово-счетоводни справки;
● разграничава приходите от разходите на банката и да осъществява банкови операции;
● набира икономическа информация;
● обработва ценни пратки и да различава фалшиви банкноти и монети;
● консултира и общува с клиенти, да осъществява комуникация на чужд език;
● спазва трудовата и финансовата дисциплина и да опазва имуществото на банката;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената си работа.

Професионална квалификационна характеристика на професията финансист,
специалност Застрахователно и осигурително дело

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● видовете техника, с която се работи и правилата за работа с нея;
● здравословните и безопасните условия на труд, ползване на предпазни средства при работа с офис техника;
● дейността на застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции;
● организацията на застраховането и социалното осигуряване;
● термините, които се използват при осъществяване на застрахователната и осигурителната дейност;
● застрахователните и осигурителните операции и механизмите и технологията за тяхното осъществяване;
● актюерските техники при застраховането и социалното осигуряване;
● законосъобразността, правилността и достоверността на водената документация;
● правилата за обработване, сортиране и съхранение на информацията;
● видовете застраховки и документи;
● задълженията и отговорностите съобразно КТ, правилници, инструкции, наредби и пр., както и здравословните и безопасните условия на труд;
● правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужване и правилата на деловата кореспонденция;
● информационните технологии и системи в банковото дело.

ДА МОЖЕ ДА
● рекламира дейността и услугите на институцията;
● открива факторите, водещи до повишаване на рисковете при осъществяване на застрахователната, презастрахователната и осигурителната дейност;
● подготвя и осъществява условия за осъществяване на застрахователната дейност;
● осчетоводява стопански операции;
● работи с вътрешни и външни нормативни документи;
● разбира организационната структура и технологичната последователност при изпълнение на поставените задачи;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената си работа;

● консултира клиенти и общува с тях, да осъществява комуникация;
● прилага новите информационни технологии и системи;
● спазва трудовата и финансовата дисциплина.

Втори специалности по направление Стопанско управление
и администрация

Бизнес администрация
Административно обслужване
Текстообработка
Организация на туризма и свободното време

Професионална квалификационна характеристика на професията офис мениджър, специалност Бизнес администрация

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● съвременните системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал;
● пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите и институциите;
● организацията и дейността на фирмата и правомощията на длъжностните лица, фирмената култура и връзките с обществеността;
● основите на гражданското, фирменото и трудовото право;
● основните маркетингови понятия и задачи;
● същностната характеристика на управлението и методите на управление – целеполагане, ръководене, планиране, организиране, контрол и регулиране;
● здравословните и безопасните условия на труд при извършване на административната работа;
● психологическата структура на трудовата дейност;
● финансовото приключване на дейностите, фактурирането и контрола върху изрядността на плащанията;
● правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● да разбира договорните отношения между работодател и работник.

ДА МОЖЕ ДА
● координира информационния поток;
● планира и организира работата в офиса;
● установява вътрешни и външни професионални контакти;
● събира данни и подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети;
● извършва оперативна и административна дейност и да съставя протоколи от заседания;
● работи с офис техника, интернет, картотеки, дневници и документи;
● се справя със задачите на работното място и да осъществява комуникации на чужд език, да умее да формулира проблеми, да задава въпроси;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената си работа;
● спазва здравословни и безопасни условия на труд;
● владее квалифицирани и бързописни умения за стенографиране, дешифриране и редактиране на стенограми.

Професионална квалификационна характеристика на професията офис секретар, специалност Административно обслужване

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● съвременните системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал;
● пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите и институциите;
● организацията и дейността на фирмата и правомощията на длъжностните лица, фирмената култура и връзките с обществеността;
● основите на гражданското, фирменото и трудовото право;
● здравословните и безопасните условия на труд при извършване на административната работа;
● психологическата структура на трудовата дейност;
● правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● да разбира договорните отношения между работодател и работник;
● видовете офис, съобщителна и компютърна техника;
● програми за текстообработка, база данни и презентации;
● правилата при подготовка и изработване на фирмени проекти;
● правилата за работа с делова документация;
● правилата и нормите за деловодство, съхранение и архив на документацията;
● принципите и формите на бизнес кореспонденцията.

ДА МОЖЕ ДА
● координира информационния поток;
● планира и организира работата в офиса;
● установява вътрешни и външни професионални контакти;
● събира данни и подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети;
● извършва оперативна и административна дейност и да съставя протоколи от заседания;
● работи с офис техника, интернет, картотеки, дневници и документи;
● се справя със задачите на работното място и да осъществява комуникации на чужд език, да умее да формулира проблеми, да задава въпроси;
● обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената си работа;
● спазва здравословни и безопасни условия на труд;
● владее квалифицирани и бързописни умения за стенографиране, дешифриране и редактиране на стенограми.

Професионална квалификационна характеристика на професията оператор на компютър, специалност Текстообработка

След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
● използва личните предпазни средства;
● знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● знае общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● разпознава рисковите ситуации и да прилага адекватни поведенчески модели в работата си;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език;
● познава основните понятия в пазарното стопанство и икономическите явления и процеси.
След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● познава архитектурата на компютъра;
● познава основните операционни системи;
● знае начините за работа с бази данни;
● познава видовете периферни устройства;
● прилага общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● познава организационно-управленската структура на предприятието.
След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● може да инсталира, стартира и работи с операционна система Windows;
● извършва основни операции с файловата система;
● използва десетопръстната система за използване на клавиатура;
● работи с текстообработваща програма Word;
● ползва възможностите на MS Word за автоматизиране на дейностите в текстообработката;
● познава операционната система Windows;
● работи с текстообработваща програма Word;
● изготвя презентации;
● създава електронни таблици, вмъква формули и създава диаграми;
● архивира данни;
● работи с база данни;
● използва подходящи сайтове за търсене на информация в интернет.

Професионална квалификационна характеристика на професията организатор на туристическа агентска дейност,
специалност Организация на туризма и свободното време

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ
● историческото развитие и съвременното териториално разпределение на туризма;
● фактурите и ресурсите на туризма;
● структурите и органите на управление и координацията на туристическата дейност;
● същността и особеностите на предлагането и ценообразуването в туризма;
● особеностите и основните функции на туристическия пазар;
● основните положения при управление на доходите и печалбата на туристическите фирми;
● характеристики и особености на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.;
● държавните икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банки;
● основни счетоводни познания;
● правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ, основните правила на работното място;
● пазарните отношения, ролята и мястото на отделните лица, фирмите и институциите в държавата;
● нормативните изисквания за длъжността;
● правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд.

ДА МОЖЕ ДА
● формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет на извършена работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
● участва при разпределението на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
● разбира собствената си роля в дейността на фирмата и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
● работи с компютър и свободно да ползва програмни продукти;
● се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място;
● осъществява свободно комуникация на чужд език.