082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Към страницата „Втори специалности“

специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“.

Професионална квалификационна характеристика на професия ПАРАМЕДИК, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“.

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да има следните ЗНАНИЯ:

 • Познава структурата на лечебните заведения
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава основните нормативни документи, свързани с упражняваната професия
 • Познава изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния процес
 • Назовава органите и системите в човешкия организъм
 • Назовава основните функции на човешките органи и системи
 • Демонстрира основни теоретични знания за анатомията и физиологията на човешкия организъм
 • Назовава методите на дезинфекция
 • Познава етичните норми в общуването с пациента, неговите близки и медицинския екип
 • Знае специфичните кодове при вербалното и невербалното общуване с медицинския екип
 • Назовава апаратите, инструментите и консумативите с приложение в спешната помощ
 • Знае предназначението и показанията за приложение на апаратите, инструментите и консумативите в спешната помощ
 • Знае начините за измерване на основни физиологични показатели

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да има следните УМЕНИЯ:
● предотвратява и пресича престъпления в охранявания обект;
● познава особеностите на охранявания обект;
● оказва помощ на колеги от съседни обекти в случай на посегателство или нападение;
● сигнализира своевременно за извършени нарушения;
● отразява правилно дежурството в книгата за приемане и сдаване на обекта;
● създава организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
● оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
● работи перфектно с телефон, радиостанция, телекс и с други съвременни средства за комуникация и сигнализация;
● работи със сигнално-охранителна техника;
● оказва първа медицинска помощ;
● разглобява, сглобява и отстранява повреди в зачисленото му оръжие;
● ползва бойно стрелково оръжие в зависимост от спецификата на охранявания обект;
● опазва служебната и държавната тайна;
● оценява обстановката и промените в нея, като своевременно докладва за това на работодателя си;
● използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност.