082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Необходими документи за кандидатстване

1. Заявление по образец на колеж.
2. Медицинско удостоверение от личния лекар.
3. Копие и оригинал на диплома за средно или висше образование или удостоверение за завършен последен гимназиален клас, като кандидатите, завършващи средно образование в годината на кандидатстване, представят дипломата си допълнително.
4. Копие и оригинал на лична карта.
5. Документ за платена такса за подаване на документи и явяване на тест.
Примерен тест за психологическа пригодност ТУК
Документите може да се подават лично или от трето лице, като оригиналите се връщат след сверяване с копията.
Документи може да се подават всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч. в Учебен отдел.