082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Лицензираната в Колежа специалност Предприемачество и мениджмънт подготвя специалисти по професията офис мениджър за изпълнение на ръководни длъжности в малкия и средния бизнес. Минималното входящо образование за започване на обучение по професията е завършено средно образование. Кандидатите трябва да притежават инициативност, отговорност, точност и прецизност, предприемачески дух, икономическо мислене и организаторски способности.

В процеса на обучение се изграждат мениджърски умения за управление на предприятия в условията на пазарна икономика и на силна международна конкуренция. За целта в теоретичната част на обучението колежаните изучават дисциплините микро- и макроикономика; икономика на предприятието; счетоводство на предприятието; основи на управлението; основи на правото; търговско право; организация и управление на предприятието; предприемачество; бизнес планиране; финанси на предприятието; финансов икономически анализ и контрол; мениджмънт на бизнес процесите; управление на риска; стратегическо управление; умения за работа в екип и комуникации; комуникативни умения на английски език по професията и др.

Практическото обучение включва дисциплините бизнес информатика; счетоводство на предприятието; управление на проекти; бизнес планиране; финансов икономически анализ и контрол; мениджмънт на персонала; мениджмънт на бизнес процесите и др.

Процесът на обучение включва и производствена практика.

Завършилите обучението по професията офис мениджър могат да работят с технически средства – офис техника, копирна техника, персонални компютри и др.; софтуерни продукти; нормативни документи; работна документация – договори, тарифи, калкулации и др.; стандартизирани формуляри и др.

Колежът предлага включване в стажантски програми, позволяващи бърза реализация.
Завършилите обучението по професията офис мениджър ще могат да:
● анализират условията за създаване на собствен бизнес или за развитие на предприятие;
● разработват бизнес план за създаване на собствен бизнес или за развитие на предприятие;
● прилагат механизмите за управление и осъществяване на стопанските операции;
● анализират получената информация и да вземат управленски решения;
● оценяват качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквани;
● мотивират и оценяват персонала и др.

Фирменият мениджър е квалифициран и компетентен специалист, който може да се реализира в сферата на малкия и на средния бизнес.

След приключване на обучението по професията се получава свидетелство с присъдена ІV степен на професионална квалификация и Europass сертификат – европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация, признат в страните членки на Европейския съюз.

По желание завършилите може да продължат образованието си при преференциални условия в български частни и държавни висши училища, с които колежът има договорни взаимоотношения.

За обучение се приемат кандидати от цялата страна.