082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Екип от специалисти на Частния професионален колеж по социални дейности и сигурност в Русе, водени от идеята за създаване на професионално обучение по безопасност, охрана и сигурност създадоха авторски учебни планове и програми, в резултат на което е лицензирана професията охранител, специалност Организация на охранителната дейност. В Северна България този вид обучение се предлага единствено в Колежа с амбицията да се подготвят професионалисти в сферата на охраната и сигурността.

Минималното входящо образование за започване на обучение по професията е завършено средно образование. Кандидатите трябва да притежават специфични качества като коректност и такт; памет за хора, предмети и детайли; бързо и адекватно вземане на решения; отговорност и самоконтрол; бързи рефлекси за реагиране и др. под., които в процеса на обучение се доразвиват и усъвършенстват.

Колежаните изучават дисциплините основи и организация на охранителната дейност; основи на правото; фирмена сигурност; психологически аспекти на охранителната дейност; психофизическа подготовка с елементи на бойно-приложни техники; организация и тактика при защита на имуществото на физически и юридически лица; организация и тактика при охрана на банки, небанкови институции, инкасо, ценни пратки и товари и важни обекти с национално значение; организация и тактика при проверка на получен сигнал от СОТ; стрелкова подготовка с късоцевно и гладкоцевно бойно оръжие; оказване на долекарска помощ на пострадали; умения за работа в екип и комуникации; комуникативни умения на английски език по професията и др.

Завършилите обучението по професията охранител могат да:
● правят оценка на обстановката в обектите за охрана и да реагират адекватно;
● прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
● прилагат основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления;
● оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
● организират охраната на обект;
● определят степента на риска и да изработват стратегии за снижаването му;
● контролират състава на охраната за изпълнение на задълженията й и др.

Охранителят осъществява контакти с други охранители и с клиенти и може да заема длъжностите охранител; охрана – полицейска; пазач въоръжена охрана; патрул в служби за сигурност; охрана следствена служба; полицай; технически сътрудник – полиция и служба за сигурност; водач на специален автомобил и др.

Колежът предлага практика по професията в специализирани фирми и включване в стажантски програми, позволяващи бърза реализация.

След приключване на обучението по професията се получава свидетелство с присъдена ІV степен на професионална квалификация и Europass сертификат – европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация, признат в страните членки на Европейския съюз.

Завършилите колежа по професия охранител ползват предимство при постъпване на работа съгласно Наредба №9 от 04.12.2006 г. на МОН (ДВ, бр. 13 от 2007 г.). Те имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавни охранителни структури и може да заемат ръководни длъжности или да работят като експерти по сигурността в банкови и икономически структури.

Випускниците отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 на специалния Закон за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

По желание завършилите може да продължат образованието си при преференциални условия в български частни и държавни висши училища, с които Колежът има договорни взаимоотношения.

За обучение се приемат кандидати от цялата страна.