082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Частният професионален колеж по социални дейности и сигурност в Русе е лицензиран със заповед № РД 14-41 от 26.05.2009 г. на министъра на МОН и организира обучение по специалностите Организация на охранителната дейност (професия охранител), Предприемачество и мениджмънт (професия фирмен мениджър) и Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия (професия гувернантка). Специалностите са лицензирани за ІV степен на професионална квалификация.
В колежа се приемат граждани, завършили средно или висше образование, без приемен изпит и с конкурс по документи.

Форма и срок на обучение

Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – две учебни години

Изисквания към кандидат-колежаните

● Да са навършили 16 години.
● Да са завършили висше или средно образование или да го завършват в годината на кандидатстване.
● Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са образувани срещу тях предварително производство, бързо производство или дознание за извършено умишлено престъпление от общ характер.
● Да са физически годни да упражняват съответната професия.
● Да не страдат от психически заболявания и да не се водят на отчет в психодиспансер.
● Да не са употребявали и да не употребяват наркотични вещества.

Необходими документи за кандидатстване

1. Заявление по образец на колеж.
2. Медицинско удостоверение от личния лекар.
3. Копие и оригинал на диплома за средно или висше образование или удостоверение за завършен последен гимназиален клас, като кандидатите, завършващи средно образование в годината на кандидатстване, представят дипломата си допълнително.
4. Копие и оригинал на лична карта.
5. Документ за платена такса за подаване на документи и явяване на тест.
Примерен тест за психологическа пригодност ТУК
Документите може да се подават лично или от трето лице, като оригиналите се връщат след сверяване с копията.
Документи може да се подават всеки работен ден от 8.00 до 18.00 ч. в Учебен отдел.

Кандидатстване по електронен път

За колежа може да се кандидатства и по електронен път на e-mail pcollegerousse@gmail.com. При подаване на документите по тази начин заявлението се изпраща попълнено, но неподписано. Подписът се полага лично в Учебен отдел. Входящият номер на заявлението се изпраща на посочен от Вас електронен адрес.
Таксите за подаване на документи и за явяване на тест за психологическа пригодност се превеждат по банков път.
Дипломата за средно или висше образование, личната карта, медицинското удостоверение и документите за платени такси се сканират и също се изпращат на посочения адрес едновременно със заявлението.

ВАЖНО
Кандидат-колежаните, подали документите си по електронен път, преди явяване на теста е необходимо лично да подпишат заявлението си в Учебен отдел.

Таксите се внасят в Търговска банка Алианц България
ФЦ Русе ЧПКСДС
IBAN: BG81BUIN95611000684225
BIC: BUINBGSF

Такси за учебната 2023-2024 година

Годишната такса за обучение може да се внася еднократно в началото на първия семестър на учебната година или разсрочено.
І. Семестриални такси
1. За специалност Организация на охранителната дейност
– редовно обучение – 880 лв.
– задочно обучение – 680 лв.
2. За специалността Предприемачество и мениджмънт
– редовно обучение – 800 лв.
– задочно обучение – 650 лв.
3. За специалността Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия
– редовно обучение – 800 лв.
– задочно обучение – 650 лв.
ІІ. Годишни такси – при еднократно плащане на годишната такса в началото на първия семестър отстъпката е 7%.
ІІІ. Такса за подаване на документи – 50 лв.
ІV. Такса за явяване на тест – 18 лв.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – до 23.10. 2023 г.