082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Ръководство

Мая Христова – Директор

Email- pcollegerousse@gmail.com

Тел. : 0885137854

Преслава Димитрова- Административен директор

Email: preslavatrendafilova@gmail.com

Тел. : 0888596160

Христина Валентинова- Технически секретар

Еmail: pcollegerousse@gmail.com

Тел. : 082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647

Педагогически съвет

Педагогическият съвет е орган за ръководство на учебната и научноизследователската дейност на Колежа. Той се състои от 5 членове, представители на педагигческия състав. Педагогическият съвет определя образователната и научната политика на Колежа. Приема произтичащите от Правилника наредби и други вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността на Колежа. Приема бюджета на Колежа и упражнява контрол върху неговото изпълнение. Определя броя, условията и реда за прием на колежати и специализанти по предложение на титулярите на специалности. Определя размера на таксите за обучение по предложение на ПС и др.