082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Към страницата „Втори специалности“

СПЕЦИАЛНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Втори специалности по направление социални дейности

• Социална работа с деца и семейства в риск
• Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
• Социален асистент за деца
• Социален асистент за възрастни
• Здравни грижи

Професионална квалификационна характеристика на професията сътрудник социални дейности, специалност Социална работа с деца и семейства в риск

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ:
● понятия и термини в социалната сфера;
● да използва личните предпазни средства и да прилага основните правила за безопасна работа;
● правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
● конкретни модели и подходи за осъществяване на социалната работа;
● да оформя досиета на децата;
● да прилага документацията – Закон и Правилник за закрила на детето, Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции и тяхната реинтеграция;
● правомощията на социалния сътрудник при наказателни, бракоразводни дела и дела за издръжка и в решаването на конкретни случаи;
● правомощията на държавните и общинските служители;
● общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език;
● правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект.

ДА МОЖЕ ДА
● води преговори и да извършва точна оценка;
● направи ситуационен анализ;
● прилага нормативните документи, да извършва трудовата си дейност в съответствие с вътрешната нормативна документация и да спазва зададените критерии и стандарт;
● организира и провежда срещи;
● изготвя социален доклад или становище;
● попълва формуляри и да изготвя документи;
● консултира по телефона и да поддържа дневник за консултации;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● оформя молби за отпускане на помощ, изготвя решение или отказ за отпускане на помощ;
● работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на хората с увреждания;
● прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа.

Професионална квалификационна характеристика на професията сътрудник социални дейности,
специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ:
● да използва личните предпазни средства, да прилага основните правила за безопасна работа и да знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
● типовете технологии за работа по социално осигуряване и подпомагане;
● конкретни модели и подходи за осъществяване на социалната работа;
● реда и начина за консултиране на хора с увреждания и с хронични заболявания относно техните права, местата за настаняване и обхват на социалните услуги;
● да оформя и обработва документи за отпускане на помощ;
● да насочва клиентите към съответните институции или неправителствени организации съобразно техните потребности;
● правомощията на социалния работник, реда и начина на екипната работа;
● правомощията на държавните и общинските служители;
● общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език;
● правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект.

ДА МОЖЕ ДА
● води преговори и да извършва точна оценка;
● направи ситуационен анализ;
● общува с хора с увреждания;
● прилага нормативните документи, да извършва трудовата си дейност в съответствие с вътрешната нормативна документация и да спазва зададените критерии и стандарти;
● организира и провежда срещи;
● изготвя социален доклад или становище;
● обработва социални анкети;
● консултира по телефона и да поддържа дневник за консултации;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● оформя молби за отпускане на помощ, изготвя решение или отказ за отпускане на помощ;
● работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на хората с увреждания;
● прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа.

Професионална квалификационна характеристика на професията социален асистент, специалност Подпомагане на деца

След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
● използва личните предпазни средства;
● знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● прилага типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● разпознава рисковите ситуации и да прилага ефективни адекватни поведенчески модели в работата си;
● прилага документацията – закони, правилници, наредби и др.;
● разбира договорните взаимоотношения между социален асистент и доставчик на услугата;
● знае правомощията на държавните и общинските служители;
● прилага общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език.
След завършване на обучението пo Отрасловата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● познава законовата и подзаконовата нормативна база по отношение на социалните услуги в общността;
● улеснява взаимодействието между потребителите на социалната услуга и външни лица, институции и организации;
● познава и ползва документацията, стандартите и критериите за осъществяване на социалната дейност;
● спазва професионалната етика;
● правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект.
След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага стандартите и критериите за предоставяне на услугата „Социален асистент“;
● прави ситуационен анализ;
● организира и подпомага потребителя при участието му в занимания в дома или извън него;
● организира и провежда срещи;
● изготвя социален доклад или становище;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● попълва формуляри и да изготвя документи;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на потребителя;
● оказва първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето на потребителя;

Професионална квалификационна характеристика на професията социален асистент, специалност Подпомагане на възрастни
След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
●да прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
●да използва личните предпазни средства;
●правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● да разпознава рисковите ситуации и да прилага ефективни адекватни поведенчески модели в работата си;
● да прилага документацията – закони, правилници, наредби и др.;
● и разбира договорните взаимоотношения между социален асистент и доставчик на услугата;
● правомощията на държавните и общинските служители;
● общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език.
След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● познава законовата и подзаконовата нормативна база по отношение на социалните услуги в общността;
● улеснява взаимодействието между потребителите на социалната услуга и външни лица, институции и организации;
● познава и ползва документацията, стандартите и критериите за осъществяване на социалната дейност;
● спазва професионалната етика;
● правилата при разработване на проектно задание, проектно предложение, бюджета на проекта, тръжните процедури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проект.
След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка колежанинът трябва да
● прилага стандартите и критериите за предоставяне на услугата „Социален асистент“;
● прави ситуационен анализ;
● организира и подпомага потребителя при участието му в занимания в дома или извън него;
● организира и провежда срещи;
● изготвя социален доклад или становище;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● попълва формуляри и да изготвя документи;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на потребителя;
● оказва първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето на потребителя.

Професионална квалификационна характеристика на професията здравен асистент, специалност Здравни грижи
След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка обучаваният трябва да
● прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
● използва личните предпазни средства;
●правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
● типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
● осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
● разпознава рисковите ситуации и да прилага ефективни адекватни поведенчески модели в работата си;
● прилага документацията – закони, правилници, наредби и др.;
● и разбира договорните взаимоотношения между социален асистент и доставчик на услугата;
● правомощията на държавните и общинските служители;
● общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
● се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място, като осъществява кратки комуникации на чужд език.
След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка обучаваният трябва да
● познава законовата и подзаконовата нормативна база в системата на здравеопазването;
● улеснява взаимодействието между потребителите на услугата „Здравни грижи“ и външни лица, институции и организации;
● познава организационните аспекти, цели, функции и бюджет на здравните заведения;
● познава основните управленски функции и нива на управление в здравните структури;
● познава и ползва документацията, стандартите и критериите за осъществяване на здравна дейност;
● спазва професионалната и медицинската етика.

След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка обучаваният трябва да
● познава общите анатомо-физиологични особености на човешкия организъм и видове системи;
● познава общите закономерности на физическо развитие;
● организира и подпомага потребителя при участието му в занимания в дома или извън него;
● има здравни познания за обмяната на веществата и енергията;
● познава организацията на работа на здравния асистент;
● полага грижи за леглото и личната хигиена на болния;
● познава спецификите при провеждане на лечебното хранене;
● познава и прилага основни манипулации, които извършва здравният асистент, в т.ч. прилагане на лекарства, инжекции и превръзки;
● участва в подготовката и провеждането на основни изследвания на отделните системи и органи на болния;
● полага специални грижи при болни с вътрешни заболявания;
● познава психотерапевтични методики;
● познава основните групи социално значими заболявания в България;
● попълва формуляри и да изготвя документи;
● изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите;
● работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на потребителя;
● оказва първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето на потребителя.