082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Към страницата „Втори специалности“

Банкова охрана и инкасова дейност

Професионална квалификационна характеристика на професия охранител, специалност Банкова охрана и инкасова дейност

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ:
● основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
● и използва личните предпазни средства при изпълнение на охранителната дейност;
● правната регламентация на частната охранителна дейност;
● документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи;
● психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации;
● елементите на банковата сигурност и структурите и функциите на звената за сигурност в банките;
● основните характеристики и параметри на използваната техника за извършване на охранителната дейност;
● правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в банковите помещения;
● организацията на трансфера на пари и ценни книжа;
● методите за опазване на банковите салони и пренасяните ценности в инкасовите автомобили;
● мерките за спасяване на работещите в охранителния обект и на случайни хора в случаи на бедствия или аварии;
● задачите, които трябва да се изпълняват при постъпване на наряд, особеностите на територията и маршрута;
● въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
● сигнализационните, алармените апаратури, техническите средства

ДА МОЖЕ ДА
● предотвратява и пресича престъпления в охранявания обект;
● познава особеностите на охранявания обект;
● оказва помощ на колеги от съседни обекти в случай на посегателство или нападение;
● сигнализира своевременно за извършени нарушения;
● отразява правилно дежурството в книгата за приемане и сдаване на обекта;
● създава организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
● оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
● работи перфектно с телефон, радиостанция, телекс и с други съвременни средства за комуникация и сигнализация;
● работи със сигнално-охранителна техника;
● оказва първа медицинска помощ;
● разглобява, сглобява и отстранява повреди в зачисленото му оръжие;
● ползва бойно стрелково оръжие в зависимост от спецификата на охранявания обект;
● опазва служебната и държавната тайна;
● оценява обстановката и промените в нея, като своевременно докладва за това на работодателя си;
● използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност.

Професионална квалификационна характеристика на професия охранител, специалност Физическа охрана на обекти

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ:
● основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
● и използва личните предпазни средства при изпълнение на охранителната дейност;
● правната регламентация на частната охранителна дейност;
● документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи;
● психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации;
● елементите на банковата сигурност и структурите и функциите на звената за сигурност в банките;
● основните характеристики и параметри на използваната техника за извършване на охранителната дейност;
● правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в банковите помещения;
● организацията на трансфера на пари и ценни книжа;
● методите за опазване на банковите салони и пренасяните ценности в инкасовите автомобили;
● мерките за спасяване на работещите в охранителния обект и на случайни хора в случаи на бедствия или аварии;
● задачите, които трябва да се изпълняват при постъпване на наряд, особеностите на територията и маршрута;
● въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
● сигнализационните, алармените апаратури, техническите средства.

ДА МОЖЕ ДА
● предотвратява и пресича престъпления в охранявания обект;
● познава особеностите на охранявания обект;
● оказва помощ на колеги от съседни обекти в случай на посегателство или нападение;
● сигнализира своевременно за извършени нарушения;
● отразява правилно дежурството в книгата за приемане и сдаване на обекта;
● създава организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
● оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
● работи перфектно с телефон, радиостанция, телекс и с други съвременни средства за комуникация и сигнализация;
● работи със сигнално-охранителна техника;
● оказва първа медицинска помощ;
● разглобява, сглобява и отстранява повреди в зачисленото му оръжие;
● ползва бойно стрелково оръжие в зависимост от спецификата на охранявания обект;
● опазва служебната и държавната тайна;
● оценява обстановката и промените в нея, като своевременно докладва за това на работодателя си;
● използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност.

Професионална квалификационна характеристика на професия охранител, специалност Лична охрана

След завършване на професионалното обучение колежанинът трябва да
ЗНАЕ:
● основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
● и използва личните предпазни средства при изпълнение на охранителната дейност;
● правната регламентация на частната охранителна дейност;
● документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи;
● психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации;
● въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
● сигнализационните, алармените апаратури, техническите средства;
● принципите за организация на личната охрана;
● ролята, мястото и задачите на придружителя;
● тактиката за защита на VIP персоните;
● тактическите методи за обезпечаване на безопасността при пешеходни маршрути;
● обезпечаване на безопасността в места за постоянно пребиваване;
● тактиката на действията при нападение по време на слизане – качване;
● тактиката та ескортиране;
● особеностите при защита на клиента при извънградски маршрути;
● техниката на професионално управление на автомобили при лична охрана;
● действията на водачите на ескорта в екстремални ситуации;
● тактиката на действие на водача при нападение;
● принципите на скоростната стрелба;
● принципите на твърда физическа защита и агресивна атака при нападение;
● принципите на екипна работа с охраняемото лице;
● техниката на интуитивна физическа защита.

ДА МОЖЕ ДА
● предотвратява и пресича престъпления против клиента;
● сигнализира своевременно за извършени нарушения;
● обезпечава безопасността при пешеходните маршрути;
● обезпечава безопасността в места за постоянно пребиваване;
● обезпечава безопасността при нападение по време слизане – качване;
● обезпечава безопасността при ескортиране;
● обезпечава безопасността на клиента при извънградски маршрути;
● прилага техники на професионално управление на автомобили при лична охрана;
● прилага технически действия при ескорта в екстремални ситуации;
● прилага технически действия при нападение;
● прилага принципите на скоростната стрелба;
● прилага принципите на твърда физическа защита и агресивна атака при нападение;
● прилага принципите на екипна работа с охраняемото лице;
● прилага техники на интуитивна физическа защита;
● създава организация за опазване на местопроизшествието и имущество на клиента;
● оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
● работи перфектно с телефон, радиостанция, телекс и с други съвременни средства за комуникация и сигнализация;
● оказва първа медицинска помощ;
● разглобява, сглобява и отстранява повреди в зачисленото му оръжие;
● опазва служебната и държавната тайна;
● оценява обстановката и промените в нея, като своевременно докладва за това на работодателя си;
● използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност.