082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollege@niurp.org

Срок за подаване на документи

завършили минали години – 01.05.2014 – 30.09.2014 г.
завършили през 2014 г. – до 30.09.2014 г.