082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Кандидатствай онлайн

За колежа може да се кандидатства и по електронен път на e-mail pcollegerousse@gmail.com . При подаване на документите по тази начин заявлението се изпраща попълнено, но неподписано. Подписът се полага лично в Учебен отдел. Входящият номер на заявлението се изпраща на посочен от Вас електронен адрес.
Таксите за подаване на документи и за явяване на тест за психологическа пригодност се превеждат по банков път.
Дипломата за средно или висше образование, личната карта, медицинското удостоверение и документите за платени такси се сканират и също се изпращат на посочения адрес едновременно със заявлението.

ВАЖНО

Кандидат-колежаните, подали документите си по електронен път, преди явяване на теста е необходимо лично да подпишат заявлението си в Учебен отдел.

Таксите се внасят в Търговска банка Алианц България ФЦ Русе ЧПКСДС, IBAN:BG81BUIN95611000684225 , BIC: BUINBGSF