082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия

В резултат на усилията на екип от специалисти на Частния професионален колеж по социални дейности и сигурност в Русе в системата на професионалното образование в България се възстанови отдавна забравената професия гувернантка – домашният възпитател. Семействата, желаещи да осигурят индивидуален подход към развитието на децата си, се обръщат към уменията и знанията на гувернантката и разчитат, че тя ще бъде добър наставник и възпитател на техните деца и ще носи пълна отговорност за живота и здравето им.

Професионалното обучение по лицензираната в Колежа специалност Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия се предлага вече и в България и представлява несъмнен интерес както за домашните възпитатели, така и за родителите.

Минималното входящо образование за започване на обучение по професията е завършено средно образование. Кандидатите може да бъдат жени или мъже и трябва да притежават търпение, готовност и нагласа за работа с деца; отговорност и самоконтрол; коректност и такт; способност да разбират и насърчават децата.

Колежаните изучават дисциплините анатомия и физиология; основи на възпитанието; организация, обезпечаване и поддържане на детската хигиена; организация и провеждане на детското хранене; организация, обезпечаване и грижи за децата по време на отдих; здравно-хигиенни норми за обезпечаване на игровата, възпитателната и образователната дейност, провеждани с деца от най-ранна до начална училищна възраст; оказване на първа помощ при злополука с хигиенни и дезинфектиращи средства; педагогическа психология; семейна педагогика и др.

Специфичната професионална подготовка включва дисциплините развитие и възпитание на деца в неравностойно здравословно състояние; чуждоезиково обучение през различните възрастови периоди; психологически особености на детето в предучилищна и училищна възраст, спорт и здраве; изкуствознание и естетическа култура и др.

Процесът на обучение включва и производствена практика.

Завършилите обучението по професията гувернантка могат да работят в домашни условия, като
● организират игрите и заниманията на детето;
● формират неговата естетическа и спортна култура;
● следят за изпълнение на здравословен дневен режим и пълна безопасност на детето;
● развиват чуждоезиковото му обучение;
● участват в подготовката на уроците, ако детето е ученик и др.

Гувернантката има професионални контакти с родителите, домашни помощници, работници по поддръжката на дома и градината, колеги, учители и др. Тя работи с пособия за обезпечаване на детския тоалет, играчки, информационни средства за развитие на детската реч, научна информация, детска художествена литература и др.

Работното място на гувернантката е домът на детето или детско заведение. Тя би могла да се грижи за деца и в собствения си дом, като характерът на дейността й изисква приятна и уютна обстановка.

След приключване на обучението по професията се получава свидетелство с присъдена ІV степен на професионална квалификация и Europass сертификат – европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация, признат в страните членки на Европейския съюз.

По желание завършилите може да продължат образованието си при преференциални условия в български частни и държавни висши училища, с които колежът има договорни взаимоотношения.

За обучение се приемат кандидати от цялата страна.