082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Мая Иванова Христова
директор


Образование Икономически институт – гр. Варна, специалност Икономика и управление на строителството; РУ „Ангел Кънчев“, специалност педагог, детски и начален учител
Втора специалност Учител по икономика
Научна и образователна степен – магистър

Преподавател по учебните дисциплини: „Грижи за отглеждане на детето“, „Развитие и възпитание на детето“, „Детска литература и методика на обучението по роден език“, „Социално-педагогическа работа с деца“, „Възпитателна работа с деца със СОП“, „Маркетинг“, „Предприемачество“, „Управление на човешките ресурси“, „Статистическо управление“

Обучител по „Обучение на персонала и специалисти от звената за социални услуги“, „Социална активност и предприемачество“

Лектор по учебни дисциплини: Икономическа статистика, Маркетинг, Връзки с обществеността, Реклама и PR, Управление на екипи и комуникация