082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Д-р Цонка Стайкова Иванова
директор

СУ „Св. Св. Климент Охридски“, Специалност Българска филология
Втора специалност Философия
Научна и образователна степен – доктор
Защитен дисертационен труд
в ИБЕ – БАН – София
Първи клас квалификация по БЕЛ
Дългогодишен учител по БЕЛ в средни училища в гр. Русе
Хоноруван преподавател по български език на чуждестранни студенти в РУ
Лектор по история на българския език в
ЛДУ „П. Стучки“ – Рига, Латвия
Асистент по етнология и организационно поведение във ВУАРР – Пловдив, филиал – Русе
Автор на една монография и на около 30 публикации в научните области съвременен български език и етнология